El Context

Quan els residus es dipositen als abocadors, tenen un impacte ambiental negatiu. La Directiva Marc de Residus revisada (actualitzada el 2018 dins el Paquet d’Economia Circular) estableix nous objectius per als residus municipals:

 • el 65 % en pes de preparació per a la reutilització i el reciclatge el 2035,
 • un màxim del 10 % destinat a dipòsit controlat el 2035.

Malgrat moltes zones d’Europa estan encara per sota d’aquest objectiu, nombrosos municipis tenen índexs de recollida selectiva de fins al 80-85 %. En aquests municipis, el model de governança desplegat va ser una de les claus de l’èxit, sobretot els esquemes d’incentius innovadors com el pagament per generació (PxG), que es basa en el principi que «qui contamina, paga».

El PxG és, fins ara, una de les formes més eficaces d’augmentar el reciclatge. Això no obstant , al sud d’Europa només uns pocs municipis apliquen aquest sistema. Com a resultat, més del 90 % dels usuaris (ciutadania i empreses) paguen una taxa de residus que no reflecteix la generació real de residus, la qual cosa dificulta que els residus se separin i es reciclin més bé.

Per què passa això?

No hi ha una orientació clara ni tampoc recursos interns per implantar el sistema PxG i per gestionar l’enorme quantitat de dades que implica. A més, hi ha dubtes de tipus econòmic i una falta de coneixement sobre les tecnologies que afavoririen l’adopció del PxG i la resposta dels productors de residus.

Què és LIFE-REthinkWASTE?

El projecte REthinkWASTE, que ha rebut finançament del Programa LIFE de la Unió Europea, es desenvoluparà entre el 2019 i el 2022. El principal objectiu és dotar les autoritats públiques d’un model de claus en mà («plug and play») basat en els enfocaments de taxes justes, com el pagament per generació (PxG), i de generació per coneixement (GxC).

“Pagament per generació”
PxG

“Generació per coneixement” GxC

Aquest darrer model consisteix en un enfocament innovador basat en el coneixement i la persuasió que aprofita les dades massives (big data) per animar a participar als productors de residus, oferint-los informació personalitzada, detallada i freqüent que combina tecnologia, reunions personals i diversos beneficis econòmics i socials.

Pressupost
2.764.715 €

Contribució de la UE 1.520.588 €
Durada Juliol de 2019 – juny de 2022

L’objectiu és augmentar la recollida selectiva de residus, reduir els residus per càpita i augmentar l’índex de recuperació, i a la vegada reduir la factura mitjana per generació de residus de les llars.

És ambiciós, oi?
Sí, però tenim un pla. Si replantegem els plans de gestió de residus i altres instruments de gestió/normatius (per exemple, reglaments, plans financers i contractes de serveis), pensem que és factible aconseguir-ho.

Objectius

Els objectius concrets del projecte són els següents:

posar a prova el concepte GxC (generació per coneixement) en set àrees pilot (municipi de Bassano del Grappa, gestionat per l’empresa pública Etra S.p.A., nord d’Itàlia; municipi de Bitetto, sud d’Itàlia; municipi de Varese, nord d’Itàlia; municipis de Sant Just Desvern,  Santa Elulàlia de Ronçana, Cardedeu i El Brull, Catalunya), juntament amb l’enfocament PxG;

incorporar el paradigma PxG i GxC a la normativa de gestió de residus municipals de les quatre localitats pilot, amb els objectius finals següents: (a) reduir la quantitat anual de residus sense separar en origen i (b) augmentar la diferència de tarifes entre la ciutadania que mostra un bon comportament i la menys compromesa, per tal d’augmentar l’equitat de la tarifa del servei,

portar a terme una anàlisi del cicle de vida (ACV) i un càlcul del cost del cicle de vida (CCV), que ajudaran les àrees pilot a avaluar la petjada ambiental de la nova normativa sobre residus, incloent-hi el PxG i el GxC,

proporcionar a uns 230 municipis de la Unió Europea estratègies, esquemes de servei i plans de negoci personalitzables en matèria de residus que desencadenin un canvi de mentalitat en els polítics i els tècnics municipals que, al seu torn, afavoreixi que el sistema tarifari tradicional se substitueixi per un de variable més just (PxG i altres modalitats de taxes justes), combinat amb un enfocament informatiu i de persuasió pioner (GxC).

Amb aquestes accions, el projecte contribuirà a fer realitat els objectius de la Directiva Marc de Residus i del Pla d’Acció per a l’Economia Circular de la Unió Europea, ja que promourà la prevenció, la reutilització i el reciclatge dels residus.

QUANTITAT ANUAL
DE RESIDUS SENSE
CLASSIFICAR

QUALITAT DELS
RESIDUS CLASSIFICATS

TARIFA DE SERVEI
MÉS JUSTA

COMPROMÍS DE LA CIUTADANIA
AMB ELS REPTES
AMBIENTALS

Què Esperem Aconseguir

 • El compromís d’uns 67 municipis de fer una transició completa cap al paradigma PxG-GxC i d’integrar o revisar els seus plans i reglaments actuals de gestió de residus / financers amb vista al 2022;
 • Una reducció del 30 % de les tones anuals de residus a les ciutats que hagin adoptat l’enfocament PxG-GxC el 2022;
 • Fins a un 20 % de reducció (de mitjana a les ciutats pilot que implementen el PxG i altres sistemes de taxa justa) en la taxa variable de residus vinculada a la generació de residus;
 • 510.000 persones que es beneficiïn del projecte, entre les quals unes 20.000 participants en el programa GxC;
 • 3 paquets normatius (directrius regionals/locals de gestió de residus) promulgats als municipis de les regions del Vèneto i Catalunya i la província d’Ancona per tal de facilitar-los la transició al sistema de tarifes PxG;
 • La posada en comú de coneixements amb 50 municipis italians al llarg de 150 dies de formació i amb 130 municipis de les regions del Vèneto, les Marques i Catalunya durant 2-3 dies de formació i examen tècnic,
 • El suport a 5 regions de la Unió Europea i a 50 municipis (principalment de la Mediterrània i el sud-est d’Europa) per a què revisin els seus sistemes de tarifes de residus al llarg de 50 dies de formació.

Qui Som

El consorci LIFE-REthinkWASTE és format per 11 socis de 4 països europeus (Itàlia, Espanya, Bèlgica i Dinamarca).

ITÀLIA

Etra S.p.A. (soci principal)

Etra SpA
ITÀLIA

Etra és una empresa pública (de propietat exclusivament pública) que es dedica principalment a serveis integrats de subministrament d’aigua, gestió de residus i energies renovables. És una de les principals empreses de serveis públics de la regió del Vèneto: els seus clients dels serveis de gestió de residus són 64 municipis de les províncies de Pàdua i Vicenza (en total, més de 500.000 habitants). Per mitjà de solucions innovadores, la gestió de tota la cadena i un fort compromís de comunicació amb totes les parts interessades, Etra és capaç d’aconseguir excel·lents resultats en matèria de recuperació i reciclatge. Etra va introduir el sistema PxG el 2006 i actualment ja hi ha 43 municipis que l’apliquen, amb excel·lents resultats pel que fa a la recollida selectiva (més del 76 % de mitjana el 2018).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
ITÀLIA

L’ARPAV és una entitat explotadora de la regió del Vèneto dedicada a activitats de planificació i que gestiona tots els temes ambientals. L’objectiu principal d’aquesta agència és controlar i preservar l’entorn per ajudar a identificar i eliminar els riscos per a les persones i el medi ambient. L’Observatori Regional de Residus de l’ARPAV és l’òrgan de referència regional en matèria de prevenció i gestió de residus i temes afins, especialment en la recollida de dades i la planificació d’estratègies del sector.

ARS ambiente S.r.l.

ARS ambiente srl
ITÀLIA

ARS és una consultora que dona suport a les entitats públiques i empreses privades a l’hora d’implementar sistemes de gestió de residus respectuosos amb el medi ambient i que se centra, especialment, en la recollida selectiva, el tractament de residus orgànics i els esquemes de pagament per generació. Ajuda els governs locals, per exemple, de regions, províncies i municipis, a elaborar plans mestres de gestió de residus i a posar en marxa noves iniciatives destinades a millorar la qualitat i la quantitat dels fluxos de residus separats en origen. Per a això, ARS aporta la seva experiència en el tractament i la visualització de dades sobre residus, que s’afegeix al contacte directe amb un ampli conjunt de dades sobre millors pràctiques a escala europea i internacional.

Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona (ATA)

Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona (ATA)
ITÀLIA

L’ATA és un organisme públic nascut de l’associació entre els municipis de la província d’Ancona (a la regió de les Marques) i la mateixa província. El seu objectiu principal és la gestió del cicle integral dels residus urbans i de la tarifa corresponent.

Comune di Bitetto

Comune di Bitetto
ITÀLIA

Bitetto és una localitat de la regió de Pulla que té uns 12.000 habitants. Al final del 2016, l’empresa de serveis de Bitetto va implantar un sistema basat en la tecnologia RFID per mesurar la recollida de residus que va permetre aconseguir el 2019 un sorprenent índex del 78 % en la recollida selectiva de residus. El desembre del 2019, l’Ajuntament va aprovar el nou reglament PxG-GxC. Ara, l’objectiu principal de l’Ajuntament és posar a prova l’enfocament de «generació per coneixement» (GxC) i integrar-lo en el sistema PxG ja implantat, per tal de millorar el ja notable percentatge de recollida selectiva i conscienciar la ciutadania sobre el model GxC.

Comune di Varese

Comune di Varese
ITÀLIA

Varese és una ciutat de la regió de la Llombardia de més de 80.000 habitants. El 2019, Varese va aconseguir un percentatge del 69 % en la recollida selectiva de residus. L’objectiu de l’Ajuntament és introduir el PxG d’aquí a un parell d’anys. Però abans de fer-ho té intenció de provar l’enfocament de «generació per coneixement» (GxC) en el marc del projecte REthinkWASTE per comprovar quins resultats es podrien aconseguir amb una campanya de comunicació intensiva.

Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL)

Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL)
ITÀLIA

L’IFEL és una fundació creada el 2006 per l’Associació Nacional de Municipis Italians (ANCI). El seu objectiu principal és ajudar els municipis en matèria de finances i economia local. La fundació, entitat de referència de la recopilació, el tractament i la difusió sistemàtica de dades relacionades amb els impostos locals, actua d’organisme de recerca i formació a través de l’elaboració d’estudis, anàlisis i propostes d’innovació normativa que satisfacin les exigències dels municipis i la ciutadania. Des del 2017, l’IFEL promou el coneixement dels municipis sobre el sistema PxG amb seminaris, seminaris web, tallers i publicacions gratuïts.

ESPANYA

Agència de Residus de Catalunya (ARC)

Agència de Residus de Catalunya (ARC)
ESPANYA

L’ARC és l’autoritat competent en gestió de residus de la comunitat autònoma de Catalunya. Els seus objectius principals en matèria de residus municipals són fomentar la prevenció, la recollida selectiva i la recuperació, com també desenvolupar instruments de planificació i disposicions legals per gestionar els residus municipals. L’ARC fa anys que aplica instruments financers que desincentiven la generació de residus i l’eliminació de residus municipals en abocadors i incineradores. Va començar amb la implantació d’un impost a l’eliminació el 2003 i va incorporar la promoció dels sistemes PxG i taxes justes com una acció transversal en el Programa de Gestió de Residus Municipals 2007-2012.

Ajuntament de Sant Just Desvern

Ajuntament de Sant Just Desvern
ESPANYA

Sant Just Desvern és un municipi de Catalunya situat a prop de Barcelona, amb una població de 18.670 habitants (2020). La localitat està desenvolupant un model innovador de gestió de residus en què els contenidors de de la fracció resta i residus orgànics estaran tancats amb clau i els usuaris necessitaran una targeta d’identificació per poder-los obrir. L’objectiu d’aquesta iniciativa és augmentar els índexs de recollida de residus municipals i promoure en les persones un millor comportament respecte a la gestió de residus. Totes les dades recopilades serviran per avaluar el servei de recollida i, al mateix temps, per sensibilitzar la ciutadania. Aquest darrer objectiu s’aconseguirà mitjançant l’aplicació d’un enfocament de «generació per coneixement» (GxC) basat en un sistema de recompenses que oferirà descomptes als comerços locals.

BÈLGICA

Association des Cités et Régions pour la gestion durable des Ressources (ACR+)

Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management (ACR+)
BÈLGICA

L’ACR+ és una xarxa internacional de ciutats i regions que comparteixen l’objectiu de promoure la gestió sostenible dels recursos, a través de la prevenció en origen, la reutilització i el reciclatge, i d’accelerar la transició cap a una economia circular als seus territoris i fora. Les activitats de l’ACR+ miren de desenvolupar en les autoritats públiques els coneixements i les competències necessaris per establir polítiques efectives de residus-productes-recursos, i fomentar que es posin en pràctica. L’associació ofereix suport a les autoritats regionals i locals per afrontar els nous reptes i promou la cooperació i la col·laboració per tal de desenvolupar solucions ecoeficients.

DINAMARCA

2.-0 LCA consultants ApS

2.-0 LCA consultants ApS
DINAMARCA

2.-0 LCA és una empresa de consultoria de vocació internacional especialitzada en l’anàlisi del cicle de vida (ACV) i en eines que hi estan relacionades com la gestió integral de productes. Entre les activitats passades i presents destaquen projectes de la Unió Europea sobre normes per a dades d’ACV i aportacions a l’estratègia de recursos de la Unió Europea, projectes nacionals i internacionals sobre desenvolupament de bases de dades, priorització en el marc de la política de productes integrada, anàlisi d’opcions de política de productes, desenvolupament de metodologia d’avaluació del cicle de vida, i també ACV i revisions específiques per a associacions industrials europees i empreses internacionals. Actualment, l’empresa té treballadors a Dinamarca, els Països Baixos i Espanya.

Activitats de networking

Projectes amb els que s’ha signat acords de treball en xarxa (networking)

Life Foster

Life Foster

El projecte LIFE FOSTER pretén reduir el malbaratament alimentari a la restauració i servei de càtering, un sector responsable del 12% de tot el malbaratament alimentari.

LIFE FOSTER promou accions directes i indirectes per conscienciar sobre la problemàtica del malbaratament alimentari i l’emmagatzematge adequat dels aliments.

El projecte se centra en els següents àmbits: FORMACIÓ I EDUCACIÓ, PREVENCIÓ I COMUNICACIÓ.

El projecte s’ha impulsat a França, Itàlia, Malta i Espanya.

Els objectius principals del projecte són:

 1. Sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari a la restauració i difondre l’aplicació de pràctiques més sostenibles per prevenir-lo i reduir-lo.
 2. Formar alumnes i professors, així com professionals de la restauració (personal de cuina i menjador) sobre l’adopció de pràctiques més sostenibles.
 3. Sensibilitzar les institucions polítiques sobre la necessitat d’adoptar accions i eines adequades per prevenir i reduir el malbaratament alimentari.
Life Circwaste

Life CIRCWASTE

CIRCWASTE és un projecte LIFE IP de set anys que promou l’ús eficient dels fluxos de materials, la prevenció de residus i nous conceptes de gestió de residus i recursos. El projecte s’executa durant els anys 2016-2023. Totes les accions contribueixen a implementar el pla nacional de gestió de residus i a orientar Finlàndia cap a una economia circular. CIRCWASTE és un consorci de 20 socis i 10 organitzacions de finançament. El projecte està coordinat per l’Institut Finès del Medi Ambient. CIRCWASTE està finançat en gran part pel programa LIFE de la UE.

Integra prop de 20 projectes pilot per millorar l’eficiència dels recursos: accions que aporten resultats concrets com la disminució de la quantitat de residus o fluxos de material usat, la implantació de nous equips o sistemes de gestió intel·ligents i la creació de noves pràctiques i estratègies.

A més a més, catalitza l’acció regional a través de grups de cooperació amb els agents d’interès, per implementar el pla nacional de gestió de residus a nivell regional.

Finalment, inclou l’assessorament expert en economia circular, de part de l’Institut de Medi Ambient de Finlàndia, per oferir serveis experts i difondre informació sobre casos d’èxit, incloent una base de dades de bones pràctiques de l’economia circular.

Life Foodprint

Life FOODPRINT

Els socis del projecte FOOD PRINT de Xipre tenen l’objectiu de conscienciar sobre la magnitud del problema del malbaratament alimentari a les indústries de l’hostaleria i l’alimentació, així com entre els consumidors.

Les accions del projecte estan dirigides a informar sobre solucions i pràctiques sostenibles per, possiblement, prevenir i reduir el malbaratament alimentari mitjançant la seva aplicació. També, a través de la formació de professionals i estudiants de la indústria alimentària i hostaleria, fomentant pràctiques sostenibles per a la reducció i prevenció del malbaratament alimentari.

A més, el projecte va donar suport a la col·laboració entre els actors de la cadena de subministrament d’aliments i de l’atenció social per donar aliments complementaris. La participació dels responsables polítics va estimular la promoció de polítiques de prevenció i reducció del malbaratament alimentari.