Sant Just Desvern redueix en un 30% la quantitat de fracció resta generada a les llars, a través d’un programa individualitzat de sensibilització per a la millora de la gestió de residus i els contenidors intel·ligents

Es confirma el resultat positiu de la primera prova pilot a l’Estat Espanyol del projecte LIFE REthinkWASTE juntament amb els contenidors intel·ligents.

La ciutadania valora favorablement la implementació del model GxC (Generació per Coneixement) de comunicació bidireccional mitjançant missatgeria mòbil.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern fa públics els resultats del projecte LIFE REthinkWASTE, implementat al municipi des de finals de l’any 2019, i que esdevé el primer projecte pilot a l’estat espanyol per a la millora de la gestió de residus a través de la metodologia GxC (Generació per Coneixement).

En el marc d’aquest projecte, Sant Just Desvern ha implementat #Coneixelquellences, un sistema d’informació a través del telèfon mòbil (WhatsApp, Telegram o SMS), en què les persones que s’hi inscriuen reben missatges personalitzats amb dades, reptes i qüestionaris. L’objectiu és millorar la quantitat i qualitat de la separació dels residus en origen mitjançant estratègies de gamificació.

Aquest projecte, s’ha implementat en paral·lel a la incorporació a diferents zones del municipi dels contenidors intel·ligents per a les fraccions orgànica i resta. Aquests contenidors únicament es poden obrir amb una targeta identificativa que s’ha repartit a cada domicili. Per dipositar els residus cal apropar la targeta al lector, que obre el contenidor.

Resultats en la recollida selectiva

L’informe confirma una clara millora pel que fa a la recollida selectiva de residus al municipi respecte a l’any 2019. S’observen tres tendències positives:

  • Augmenta, en un 8 %, la recollida selectiva de recursos, que en aquests moments es situa per sobre del 66%.
  • Disminueix, en un 5%, la producció de residus per càpita.
  • Millora el triatge de residus domèstics, en tant que es redueix en més d’un 30% la quantitat de fracció resta (que comprèn tots aquells residus que no han estat separats a les llars per al reciclatge).

També es comprova l’impacte positiu de la implementació de contenidors intel·ligents amb obertura mitjançant la targeta: la recollida selectiva és superior en aquelles zones de la ciutat on s’ha canviat el model de contenidor tradicional.

Acollida de la metodologia per part de la ciutadania

Prop d’un miler de persones s’han inscrit al projecte #Coneixelquellences, escollint, en la gran majoria dels casos, l’aplicació Whatsapp com a canal de comunicació preferent. El percentatge de participació ciutadana més elevat es registra el primer mes d’implantació del projecte, amb resultats propers al 70% del total de persones inscrites. Durant la resta de la campanya, la mitjana de persones que interactuen a través dels reptes i qüestionaris proposats és d’un 40%. Destaca el l’elevat percentatge de respostes correctes als qüestionaris, que supera el 80%.

La informació obtinguda a través d’aquests qüestionaris és utilitzada per l’ajuntament per detectar possibles mancances o necessitats al territori, i també per dissenyar campanyes concretes de sensibilització a cada zona. També ha estat un canal que ha servit a la ciutadania per resoldre dubtes concrets sobre la separació de residus a les llars.

Aprenentatges globals i futur del projecte

Els aprenentatges d’aquest primer procés d’implementació del projecte, que ha mostrat una acollida favorable per part la ciutadania, mostren el potencial positiu del model. L’enviament de missatges personalitzats és una forma de comunicar-se amb la ciutadania de manera bidireccional, que es demostra eficient i eficaç, en gran part gràcies a la seva facilitat d’ús. A més, l’anàlisi de les dades que es recullen permet la millora contínua del servei. Per altra banda, també es valoren una sèrie de reptes que cal tenir presents a l’hora de plantejar el futur del projecte:  el cost del manteniment de la plataforma i la gestió d’aquesta, i també el risc de que la ciutadania perdi la motivació degut al nombre de missatges informatius que es reben i a que l’estratègia de gamificació, a llarg termini, pugui perdre atractiu.

Ara, el projecte REthinkWASTE entra en una fase de seguiment que durarà sis mesos més. S’analitzaran les dades obtingudes fins al moment, i es farà una comparativa del cicle de vida i dels costos del projecte. A partir dels resultats de totes aquestes anàlisis, es dissenyarà un pla d’acció a llarg termini per incorporar el model actual de Gestió per Coneixement (GxC).

Més informació sobre projecte REthinkWASTE

El projecte REthinkWASTE, implementat a Sant Just Desvern, compta a Catalunya amb la participació de l’Agència de Residus de Catalunya, el finançament de la Unió Europea (en el marc del programa LIFE), i el suport d’un consorci internacional format per 11 organitzacions sòcies. La prova pilot d’aquest projecte ha tingut lloc al llarg de 12 mesos, entre maig de 2021 i juny de 2022.

L’objectiu del projecte és dotar a les administracions públiques d’un esquema de gestió per a augmentar la participació i la recollida selectiva dels residus, reduir la fracció resta per càpita i augmentar la taxa de recuperació efectiva, amb una reducció simultània de la factura mitjana de residus domèstics.

Tres localitats italianes (Bassano de Grapa, Varese i Bitetto) també han implementat el projecte REthinkWASTE, i han obtingut uns resultats positius. A Catalunya, recentment,  s’hi han sumat els municipis d’El Brull, Santa Eulàlia de Ronçana i Cardedeu, que han  implementat #Coneixelquellences amb èxit, seguint l’exemple de Sant Just.